Chào m?ng ??n v?i New system Viet Nam

Kh?ng có n?i dung nào ???c ??a lên trang ch?.

News - Events

C?ng ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam, C?ng ty UEL Thái Lan và C?ng ty USOL Vi?t Nam ??ng t? ch?c H?i th?o: Khám phá Phiên b?n m?i CADmeister V13.1 Hà N?i 2019.
*B?n có th? t?i m?u ??ng ky trong bài vi?t này.
-Ng?n ng?: Ti?ng Vi?t
-Th?i gian: 13:30 - 16:45; ?ón khách t? 13:00; Th? 6, ngày 17 tháng 5 n?m 2019.
-??a ?i?m: R111 Conference Room, T?ng 1, Trung tam C?ng ngh?, Khu c?ng nghi?p Th?ng Long, Kim Chung, ??ng Anh, Hà N?i.

1) Ngh? l? Gi? t? Hùng V??ng: Th? 7, ngày 13 tháng 4 ??n h?t Th? 2, ngày 15 tháng 4.
2) Ngh? l? K? ni?m ngày Gi?i phóng Mi?n Nam Th?ng nh?t ??t N??c và Qu?c t? Lao ??ng 1 tháng 5: Th? 7, ngày 27 tháng 4 ??n h?t Th? 3, ngày 1 tháng 5.
C?ng ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam kính chúc quy khách có m?t k? ngh? l? vui v? và y ngh?a.

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam ti?p t?c là ??i Tác Vàng c?a Dassault Systèmes trong ch??ng trình Partner Rewards 2019.

C?ng ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam s? ngh? T?t Nguyên ?án K? H?i 2019 t? Th? 7, Ngày 2 Tháng 2 N?m 2019 t?i h?t Ch? Nh?t, Ngày 10 tháng 2 n?m 2019.
Trong kh?ng khí han hoan chào ?ón n?m m?i K? H?i 2019, Chúng t?i xin ???c g?i nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t t?i Quy khách. Kính chúc Quy khách cùng gia ?ình m?t n?m m?i S?c Kh?e, H?nh Phúc và Th?nh V??ng.

Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam s? ngh? T?t D??ng L?ch b?t ??u t? Th? 7, Ngày 29 tháng 12 n?m 2018 t?i h?t Th? 3, Ngày 1 Tháng 1 n?m 2019.
Trong không khí hân hoan ?ón chào n?m m?i 2019, Chúng tôi xin ???c g?i nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t t?i Quý khách. Kính chúc Quý khách cùng gia ?ính m?t n?m m?i S?c kh?e, H?nh phúc và Th?nh v??ng.

S? ki?n Hanoi Manufacturing Forum 2018 do Công ty TNHH H? Th?ng M?i Vi?t Nam, Công ty UEL Thái Lan và Công ty USOL Vi?t Nam ??ng t? ch?c vào ngày 26 tháng 10 n?m 2018 ?ã di?n ra t?t ??p.